Players whose last name starts with "Sy"

      Sydor, Andrzej
      Sygulski, Artur
      Sygulski, Boguslaw
      Sylvan, Jacob
      Syrchikov, Alexander
      Syre, Christian
      Syrjanen, Jukka
      Syrtlanov, Vil
      Syska, Albert